Gŵyl Gregynog Festival 2017 Pageantry
Gŵyl Gregynog Festival 2017Pageantry

Lansio gŵyl gerdd hynaf Cymru yn denu llu o ymwelwyr o’r Iwerddon ac yn hwb economaidd i’r economi gwledig

2ail Mawrth 2016

 

Lansio gŵyl gerdd hynaf Cymru yn denu llu o ymwelwyr o’r Iwerddon ac yn hwb economaidd i’r economi gwledig

 

Rhagwelir hwb enfawr i ddiwydiant twristiaeth Cymru ym Mehefin eleni o’r Ynys Werdd; cyhoeddwyd rhaglen 2016 Gŵyl gerdd hynaf Cymru’n ddiweddar, ac yn rhan o arlwy'r pythefnos, bydd artistiaid clasurol a thraddodiadol blaengar sydd â chysylltiadau â’r Iwerddon.

 

Bydd cyngherddau, dramâu, barddoniaeth, ffilm, cyflwyniadau ac arddangosfeydd oll yn rhan o Ŵyl Gregynog eleni; sefydlwyd yr ŵyl ym 1933 gan y chwiorydd dyngarol Gwendoline a Margaret Davies, wyresau David Davies oedd yn enwog am adeiladu rheilffyrdd ac fel perchennog glofeydd yn ystod cyfnod Fictoria.  Thema’r Ŵyl sydd i’w chynnal rhwng 16 - 26 Mehefin yng Nghanolbarth Cymru yw ‘Eire’.

 

Yn ystod yr haf eleni hefyd, cynhelir digwyddiadau yng Nghymru i gofnodi 100 mlynedd ers Rhyfel y Pasg, bydd yn gyfle i gofio hanes Fron-goch ger y Bala, gwersyll  lle'r oedd Michael Collins ymhlith y 1800 o wrthryfelwyr a garcharwyd yno.

 

Bydd cerddoriaeth, drama a chyflwyniadau a ysbrydolwyd gan Ryfel y Pasg a Fron-goch yn rhan o raglen yr ŵyl, a byddant hefyd yn rhan o brosiect Llywodraeth Cymru ‘Cymru’n Cofio | Wales Remembers 1914-1918’.

 

Bydd cerddorion a haneswyr blaengar o’r Iwerddon, ynghyd ag artistiaid mawr rhyngwladol sy’n arbenigo mewn perfformiadau Gwyddelig, yn teithio i Ganolbarth Cymru’n benodol i gymryd rhan yn yr ŵyl.

 

Unwaith eto bydd cyfle i glywed Jordi Savall yn perfformio yn yr ŵyl, ynghyd â Martin Hayes, y ffidlwr gwerin anhygoel sy’n hanu o Co. Clare. Ymhlith cerddorion eraill o’r Iwerddon fydd yn ymuno â ni, mae ‘Chamber Choir Ireland’, Ailish Tynan y soprano, y pianydd Finghin Collins a’r delynores Siobhan Armstrong gyda’r ‘Irish Consort’.

Ymhlith yr ymwelwyr o dramor bydd Mahan Esfahani o Iran sy’n arbenigo mewn canu’r harpsicord, yr ensemble Nevermind o Ffrainc, a’r ‘Academy of Ancient Music’, dan arweiniad y feiolinydd Bojan Cicic o Groatia.

 

“O safbwynt cerddorol, y celfyddydau a hanes lleol, crëwyd cymaint o gysylltiadau diwylliannol agos dros y blynyddoedd rhwng Yr Iwerddon a Chymru,” meddai’r Dr Rhian Davies, cyfarwyddwr artistig Gŵyl Gregynog.

 

“Bydd rhaglen yr ŵyl yn tynnu sylw at yr holl gysylltiadau hyn, gan gynnwys Peter Warlock, y cyfansoddwr o Aber-miwl, a dreuliodd cyfnod yn Nulyn yn cyfansoddi, darganfod pinnau’r Delyn Wyddelig yng Nghastell Trefaldwyn, hanes y Santes Melangell o’r 6ed ganrif oedd yn hanu o’r Iwerddon, a Llyfrgell Geltaidd Gwendoline a Margaret Davies.”

 

“Rhagwelir y bydd llawer o ddiddordeb o ochr draw i Fôr Iwerddon ac rydym yn disgwyl i lawer o bobl ymweld â’r ardal i fwynhau’r digwyddiadau amrywiol sy’n rhan o’r rhaglen, yn enwedig o ystyried safon eithriadol yr artistiaid rhyngwladol fydd yn perfformio eleni,” ychwanegodd Dr Davies.

 

Cynhelir digwyddiadau’r Ŵyl mewn lleoliadau amrywiol ar hyd a lled Canolbarth Cymru, megis Neuadd Gregynog ger Y Drenewydd, Powys; Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth; Neuadd Bentref Llandinam; Neuadd y Dref yn Nhrefaldwyn, Eglwys Tregynon ac Eglwys Pennant Melangell.

 

Mae’r Ŵyl yn un o Ddigwyddiadau Unigryw Llywodraeth Cymru, sy’n denu ymwelwyr bob blwyddyn o bedwar ban byd i leoliadau ar hyd a lled Canolbarth Cymru, megis Neuadd Gregynog, ger Y Drenewydd, Powys, lle bu’r Chwiorydd Davies yn byw pan sefydlwyd yr ŵyl i ddathlu cerddoriaeth a’r celfyddydau.

 

Mae Gŵyl Gregynog, yn ogystal â sicrhau sylw ar lefel ryngwladol i Ganolbarth Cymru ym myd cerddoriaeth a’r celfyddydau, yn chwarae rhan bwysig mewn perthynas â chefnogi’r economi lleol, trwy ddenu ymwelwyr a chodi proffil yr ardal.

 

Denwyd gwariant o £150,000 o leiaf y llynedd yng Nghanolbarth Cymru, yn ogystal â rhoi cyfle i bobl leol weithio gyda cherddorion ac artistiaid oedd yn ymweld ag ysgolion lleol, bwytai a chartrefi preswyl trwy raglen estyn allan.

 

Mae rhaglen estyn allan sylweddol ar y gweill eto eleni, a chaiff y manylion eu datgelu yn y dyfodol agos – y teitl eleni fydd Irish Coffee.

 

Mae swyddfa docynnau Gŵyl Gregynog newydd agor, a gellir archebu tocynnau trwy  www.gregynogfestival.org  neu drwy ffonio 01686 207100.

 

-DIWEDD-

 

Nodiadau i’r Golygydd
Cyllidir Gŵyl Gregynog gan y gronfa loteri trwy Gyngor Celfyddydau Cymru, mae’n un o Ddigwyddiadau Unigryw Uned Digwyddiadau Mawr Llywodraeth Cymru (Croeso Cymru), ac unig aelod Cymreig REMA, Rhwydwaith Cerddoriaeth Gynnar Ewropeaidd a leolir yn Versailles.  Ar gyfer gŵyl 2016, mae hefyd wedi denu cyllid gan Sefydliad Paul Hamlyn a rhaglen Cymru’n Cofio | Wales Remembers 1914-1918.

Sefydlwyd yr Ŵyl gan y chwiorydd Gwendoline a Margaret Davies yn Neuadd Gregynog, Tregynon, ger Y Drenewydd ym 1933;  Gŵyl Gregynog yw gŵyl gerdd glasurol hynaf Cymru. Wyresau David Davies Llandinam, Powys oedd yn enwog fel diwydiannwr, entrepreneur a gwleidydd oedd y chwiorydd; gwnaethpwyd llawer o waith dyngarol gan y ddwy chwaer, a buont yn teithio ar hyd a lled Ewrop; roeddynt yn ymddiddori mewn celf a cherddoriaeth, ac fel rhan o’u hetifeddiaeth rhoddwyd dros 260 o weithiau celf eu casgliad i Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd; mae’r gweithiau’n rhan o arddangosfeydd yr Amgueddfa.

Mae Gŵyl Gregynog yn denu ymwelwyr o bedwar ban byd i Gymru, ac yn ogystal mae’n cael effaith gymdeithasol ac economaidd ar y gymuned leol trwy fuddsoddi mewn cyngherddau, gweithdai, cyflwyniadau a phrosiectau estyn allan i’r gymuned.

 

Enquiries / Ymholiadau

  

post@gregynogfestival.org

 

01686 207100

Print Print | Sitemap
© Gregynog Festival Company Limited

Gregynog Tregynon nr Newtown Powys SY16 3PW